Distriktet om Covid-19

15 mars, 2020 av jakobrevelle

Med anledning av spridning av covid-19

(2020-04-01) Uppdaterat utifrån Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer och Scouternas rekommendationer
(2020-03-30) Uppdaterat med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om 50 personer samt tilläggsinformation. Se datum i löpande text för uppdaterade stycken.

Tillsvidare gäller följande:
All distriktsverksamhet som sker inomhus ställs om till digitala/distans-möten och/eller utomhusmöten. Utomhus gäller att avstånd hålls mellan individer och att det totala deltagarantalet på plats är under 50 personer. Kansliets stänger för scoutshop, besök, möten etc. Verksamhet på Purpursnäckan stäms av med distriktsstyrelsen före nyttjande. Vidare hänvisar vi till Scouternas senaste uppdatering där informationen vänder sig direkt till scoutkårer: ” Lokal scoutverksamhet för patruller och avdelningar kan fortsätta – men alla träffar ska hållas utomhus eller digitalt för att minska smittspridning. Samtliga sammankomster med fler än 50 personer stoppas. ”  Läs mer på Scouternas hemsida http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/ (2020-04-01)

 

Distriktsstyrelsen har med anledning av spridningen av covid-19 tagit ett flertal beslut som gäller tillsvidare. Viktigt att notera är att eventuella krav, rekommendationer och lagar från myndigheter, länsstyrelser, kommuner eller stat kan komma att ändras hastigt och alltid har företräde. På grund av det är distriktsstyrelsens första och starkaste rekommendation till alla distriktets kårer och medlemmar att hålla sig uppdaterade om läget. Distriktsstyrelsen har upprättat interna kommunikationskanaler mellan distriktsstyrelsens medlemmar för att snabbt kunna uppdatera och revidera nedanstående rekommendationer och text.

Distriktet har i närtid ett antal mindre och större sammankomster och arrangemang planerade. I förberedelserna inför dessa genomförs dessutom flertalet planeringsmöten. För närvarande har alla allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare enligt lag förbjudits. Redan där finns ett flertal arrangemang i distriktet som berörs. I Folkhälsomyndighetens nuvarande information finns en guide och allmänna åtgärder inklusive en riskanalys som bör genomföras på arrangemang. Vi rekommenderar att alla som ansvarar för scoutaktiviteter sätter sig in i dessa dokument. (2020-03-30)

I alla de arrangemang och möten som distriktet anordnar är det viktigt att tänka på att inte delta om du känner av det minsta symtom för covid-19 för allas säkerhet.

Efter att distriktsstyrelsen gått igenom Folkhälsomyndighetens riskanalys kan vi direkt konstatera att ett antal arrangemang påverkas. Det är viktigt att förstå att detta är bedömningar som kommer att omprövas löpande beroende på omvärldsläget.

Arrangemanget Äventyret kommer att ställas in tillsvidare. I vilken form och när Äventyret kan genomföras undersöks.

Distriktets vårstämma den 5:e maj bedömer vi som ett riskfyllt arrangemang då vi samlar många deltagare, på en relativt liten yta och från olika delar av Göteborgsregionen. Tills vidare håller vi fast vid arrangemanget men utformningen kommer att ändras. Arbeten med att digitalisera och genomföra stämman på distans pågår. Stämman är en demokratisk grundsten för vår organisation och vi kommer  att återkomma till hur vi på bästa sätt kan genomföra denna. (2020-03-30)

Sommarläger på Kragenäs är en annan större händelse i distriktet. För stunden vet vi väldigt lite om hur sommaren kommer att se ut. I dagsläget ser vi inte skäl till att ställa in något men följer utvecklingen noga. Vi arbetar vidare med frågan och eventuella ekonomiska aspekter. En fråga som vi fått till oss är eventuell återbetalning om läger på Kragenäs blir inställt och vi ber om att få återkomma även i detta. Vår avsikt är att kunna besvara denna fråga och liknande inom kort.

Arbetshelger, planeringsmöten etc. är något som pågår löpande i distriktets regi. I torsdags tog distriktsstyrelsen ett initialt beslut om att ställa in en arbetshelg denna helg eftersom frågan inte var utredd. Vi kommer att gå ut med interna rekommendationer till distriktets olika grupper med mer detaljerad information. Distriktets rekommendation är att där möjligt är övergå till digitala möten. Där behovet av att träffas eller genomföra aktiviteter är stort ska särskild hänsyn och planering föreligga.

Detsamma gäller mindre sammankomster och arrangemang. RUTs planerade badtunna-aktivitet kommer även den att ställas in. Detta med hänsyn till den sociala interaktion och fysiska närhet en sådan aktivitet innebär.

Vi uppmanar också distriktsaktiva att tänka utanför boxen. Vilka aktiviteter kan genomföras på distans? Hur kan scoutprogrammet användas för att skapa utmanande och utvecklande aktiviteter utan fysisk närvaro? Vilka aktiviteter kan genomföras under kontrollerade former?

Distriktsstyrelsen ser också vårt gemensamma ansvar som en större fråga. Vi har i vår organisation främst individer från grupper som inte är klassade som riskgrupper. Men vi har också deltagare från riskgrupper. Scouterna är en inkluderande organisation och ett av våra främsta mål är att möjliggöra för alla att kunna delta. Aktiviteter och arrangemang bör utformas så att riskgrupper inte i onödan blir exkluderade. I ett vidare perspektiv kan också aktiviteter utformas så att vi hjälper den som riskerar att bli utsatt i samhället. Det finns idag flera tecken på att scouter organiserar och hjälper riskgrupper. Distriktet kommer inte organisera något sådant i egen regi men uppmanar envar att bidra efter sin förmåga och vilja.

Kommer distriktets kansli Purpursnäckan att stängas?

I dagsläget håller Purpursnäckan stängt för såväl besök och möten. Ev. verksamhet i Purpursnäckan ska stämmas av med distriktsstyrelsen i förväg. (2020-04-01)

Varför ställs arrangemangen in? Ex Äventyret

I det beslut som finns om att tillfälligt förbjuda allmänna sammankomster om fler än 500 personer anges ett antal skäl. Distriktsstyrelsens bedömning är att Äventyret med enkelhet attraherar mer än 500 personer. I de 500 personerna ska alla som är på platsen räknas in, dvs. deltagare, arrangörer, funktionärer, besökare, föräldrar som hämtar/lämnar etc. Även om en begränsning till deltagarantal hade skett är det svårt att garantera maxantalet. Efter beslut togs har gränsen för arrangemang sänkts till 50 personer. (2020-03-30)

Dessutom är ett av huvudskälen till förbudet att begränsa resor. Äventyret attraherar normalt kårer från hela distriktet och vi får då en ökad risk för smittspridning mellan områden och samhällen. 

Det är idag osäkert om Äventyret 2020 kommer att bli av alls, men det finns en förhoppning om att om möjligt senarelägga arrangemanget. Om och isåfall hur och när är en fråga som inte haft högsta prioritet i detta nu, men som kommer att prioriteras längre fram. Detsamma gäller andra arrangemang som tvingas ställas in. Distriktsstyrelsen prioriterar i första hand att hantera de arrangemang som måste hållas enligt stadgar, ex vårstämman. Dessutom prioriteras riskanalyser och bedömningar samt bevakning av omvärldsläget högst. 

Information riktat specifikt till distriktets kårer

Distriktet har fått flera frågor om hur kårer bör och ska agera under rådande omständigheter. Först och främst vill distriktsstyrelsen påpeka att vi inte innehar någon expertis inom området och att varje organisation och individ bör följa de råd som våra myndigheter och Scouterna utfärdar. Följ läget noga och diskutera frågan inom kåren.

Oavsett typ av fysikt möte är det viktigt att inte delta om du känner av symtom för covid-19.

Distriktsstyrelsen rekommenderar kårer att ta del av folkhälsomyndighetens information om arrangemang. ( https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ ) Ett arrangemang som inte kan riskreduceras enligt den tabell som omnämns bör noga övervägas om det ska genomföras.

Ett arrangemang som ex. en hajk som analyseras i den risk- och åtgärdslista som Folkhälsomyndigheten rekommenderar kan således frias eller fällas på olika punkter. Troligen finns inte ett internationellt deltagande och inte heller ett stort antal deltagare. Däremot är aktivitetens längd, brist på hygienåtgärder, riskgruppers deltagande och typen av aktivitet faktorer där risker kan föreligga. En hajk kanske därför måste ställas in eller planeras om. Frågor som då bör ställas är ex. kan hajken kortas ned, kan hajken genomföras men att deltagarna sover hemma, kan hajken förläggas så att god hygien alltid kan upprätthållas, hålls hajken så att personer som börjar känna symtom enkelt kan hämtas och isoleras från övriga etc. Scouterna har publicerat ett hjälpmedel för riskanalys här: http://www.scoutservice.se/files/2012/11/Covid-19-Riskanalys-foer-scoutk–rer-vid-hajker-och-laeger1.pdf (2020-03-30)

Vidare har rekommendationer än så länge varit att lokala arrangemang med lågt deltagarantal kan genomföras. Det kan enligt rådande rekommendationer vara mer gynnsamt för många barn och ungdomar att känna en stabilitet i vardagen än att ställa in verksamheten. Ett ordinarie avdelningsmöte där alla deltagare är symtomfria kan vara av låg risk, det kanske dessutom går att planera om och utföra på ett säkrare sätt. Vi ser dock att flera av våra systerorganisationer i grannländer genomför olika åtgärder och det är i slutändan upp till enskild scoutkår hur de vill genomföra sin verksamhet.

Känner du som ledare att du/ni har svårt att diskutera frågan i kåren? Råder det samsyn eller tvärtom i frågan? Distriktsstyrelsen som nås företrädesvis via styrelsen@gbgscout.se finns som ett bollplank för hur frågan kan diskuteras. I slutändan är det viktigt att ni är överens i kåren hur ni vill hantera omvärldsläget. I distriktet finns flera kårer som brottas med exakt samma svårighet. Vi håller därför på att titta på möjligheten att centralt dela dokument och beslut mellan distriktets kårer.

Att ställa in verksamhet är aldrig roligt. Det är i sig ett tufft beslut att fatta och som kårstyrelse eller ledare kan man behöva stöd. Ta i första hand stöd av varandra, diskutera frågan tillsammans och bolla gärna med distriktsstyrelsen om så önskas. Att genomföra en säker verksamhet är för oss scouter givet. Det kan vara klokt att dokumentera era åtgärder samt riskanalyser och involvera föräldrar och målsmän tidigt i processen för att bibehålla ett informationsflöde och förtroende för varandra. En vidare rekommendation är att tillsätta en specifik grupp avsedd för att hantera frågeställningar om läget hastigt förändras. På så sätt måste inte en kårstyrelse sammanträda utan det kan vara en utvald skara ledare inom kåren med mandat att gemensamt ta beslut.

Var kan jag läsa mer?

Scouternas information om Covid-19
http://www.scoutservice.se/artikel/angaende-det-nya-corona-viruset/

Folkhälsomyndighetens arrangemangsinformation inkl. riskbedömning
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Folkhälsomyndighetens samlingssida för Covid-19, inkl. råd, riktlinjer, informationsmaterial mm, dessutom på flera språk
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Scouternas information om hur vi kan prata med barn och ungdomar om Covid-19
http://www.scout.se/2020/03/13/tips-till-scoutledaren-sa-kan-du-prata-med-din-scout-om-coronaviruset/

Rädda barnens generella information om hur vi kan prata med barn och ungdomar om kriser
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/prata-om-tragedier-och-katastrofer/

Krisinformation från svenska myndigheter om hur vi kan prata med barn och ungdomar
https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Göteborgs stad, Idrott & Förening – Information till föreningar om covid-19
https://bok.goteborg.se/ShowNews.action;jsessionid=1ADB33745D886FC38A5B059F0BE232AF?id=566

Information till dig som är distriktsaktiv.

Här kommer fördjupad information till dig som är distriktsaktiv.

I första hand vill vi understryka att distriktet inte utgörs av experter på covid-19. I första hand är det alltid myndighetsbeslut som gäller. Vi måste också alla ta vårt ansvar och vara noga med att följa de råd som finns idag. Först och främst, gå inte till en distriktsaktivitet om du har symtom för covid-19. Tillse också att du tvättar händer noga och följer de råd som finns gällande hygien.

Ett antal arrangemang har redan påverkats. Äventyret kommer tillsvidare att ställas in, RUTs badtunna-aktivitet har ställts in, en arbetshelg för Mandalay har ställts in och Vårstämman bearbetas och analyseras för fullt.

Distriktsstyrelsen förhåller sig främst till de rekommendationer Folkhälsomyndigheten utfärdar samt de som Scouterna utfärdar. Därefter tas egna beslut utifrån distriktsstyrelsens bedömning. Följande gäller tillsvidare:

Hur gör vi med möten?
Ni kan fortsätta ha möten som vanligt. Distriktsstyrelsen vill dock uppmana er till att om möjligt förlägga dessa digitalt och på distans. Det finns idag mycket bra hjälpmedel för att göra så, ex. skype, telefonkonferenser etc. Behöver ni stöd i hur det kan göras kontakta distriktsstyrelsen per mail så hjälper vi er med förslag på olika tekniska system och lösningar.

Hur gör vi med arbetshelger?
Ni kan fortsätta ha arbetshelger och dyl. som vanligt – förutsatt att ni gjort en riskanalys av helgen som medger detta. Dokumentera riskanalysen och skicka den till ordforande@gbgscout.se . Ange gärna ämnet ”Riskanalys Covid-19”

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Jag är inte orolig, kan vi inte bara köra som vanligt?
Det är klokt att inte gripas av panik. Än så länge tyder mycket på att vi bör bedriva vår verksamhet som vanligt, förutsatt att riskanalys genomförts och att vi följer de rekommendationer som getts ut. Läget kan dock snabbt förändras och det är viktigt att vi är beredda på att ställa om och/eller ställa in verksamhet även med kort varsel. Vi behöver också ha stor förståelse för att det finns individer som upplever stor oro och individer som är med i riskgrupper och därmed är extra utsatta för följder av covid-19.

Jag är orolig, varför ställer vi inte in?
Det är inget konstigt att känna oro, tvärtom är det en naturlig reaktion för oss alla. Så länge vi följer de rekommendationer som utfärdas så gör vi rätt. Att följa med i mediebevakning kan vara både stressande och lugnande. Hitta en balans och prata gärna med dina distriktsvänner. Styrelsen finns som ett bollplank om du känner stor oro. Det är helt OK att inte delta om man inte vill. Tycker du att det finns en oenighet i din arbetsgrupp vill vi att du kontaktar Ellen eller Jakob för stöd på ordforande@gbgscout.se .

Detta får en ekonomisk påverkan för oss som grupp eller distriktet, hur hanterar vi det?
Det kan mycket väl vara så att man får planera annorlunda eller tvingas till beslut som får en ekonomisk konsekvens utöver budgeterade sådana. Vi vill att ni i så fall kontaktar styrelsen för rådgivning. Generellt gäller att ekonomin inte ska vara en avgörande begränsning. Lyft gärna kostnader som ni tror kan komma att påverka distriktet om ett arrangemang ställs in så fort ni vet.

Vi vill ställa in vårt arrangemang/dyl. Får vi det?
Ja och nej. Vi kommer aldrig tvinga arrangörer eller funktionärer att genomföra något de inte känner sig trygga i. Det är dock önskvärt att vi för en dialog kring arrangemanget först för att se om det går att lösa de problemställningar som finns. Det är avgörande för distriktsstyrelsen att vi känner till hur distriktets arrangemang påverkas av covid-19.

Vi vill inte ställa in, kan vi köra på som vanligt?
Ja och nej. Alla större (20 personer och uppåt) och längre (mer än 4 timmar) arrangemang ska göra en riskanalys och maila denna till ordförande@gbgscout.se Ange gärna ämnet ”Riskanalys covid-19”. Det slutgiltiga ansvaret och beslutet ligger på distriktsstyrelsen att ta. Tillsvidare har vi ställt in ett fåtal arrangemang, men vi vet inte hur fortsättning kommer att vara i samhället. Omvärldsläget är komplext och nya bedömningar kan komma hastighet. Dokumentera er planering väl så kan den i värsta fall utnyttjas i ett senare skede om arrangemanget måste flyttas tidsmässigt.

 https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Jag är en del av en riskgrupp, hur ska jag agera?
Du bör, precis som alla andra, följa de rekommendationer som finns för riskgrupper. I slutändan avgör du om du vill delta och distriktsstyrelsen ser inga skäl att ge några rekommendationer utöver myndigheternas sådana.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Resor i distriktet?
I distriktet finns idag en policy kring resor där distriktsaktiva bl.a. uppmanas till samåkning. I den anges att reseersättning enbart utbetalas till i förväg godkända resor. Detta gäller fortlöpande, med undantaget att fler resor som inte är samåkning kommer att godkännas än vanligt. Resor som är budgeterade i arrangemang berörs ej. Om ett arrangemang påverkas ekonomiskt negativt i form av reseersättning är det en fråga som enligt ovan ska lyftas till distriktsstyrelsen snarast.

Ev. resor som görs i distriktets namn utanför distriktets geografiska utbredelse (utöver till Kragenäs) bör i rådande läge särskilt förankras med distriktsstyrelsen först. Ett av huvudskälen till arrangemangsstoppet för över 500 personer är just att undvika transporter över geografiska områden.

 

Slutligen

Vi ber om ert tålamod och är villiga att diskutera frågor löpande. Vi hoppas också att ni har förståelse för att distriktsstyrelsen har flera tunga frågor på sitt bord som kräver mycket tid och fokus. Det är viktigt att komma ihåg att distriktet inte är en myndighet av vilken man kan kräva svar. I princip allt arbete sker ideellt och efter bästa förmåga. Svarstiden på många frågor av mer vardaglig karaktär kommer därför förlängas. Ditt engagemang och din hjälp har aldrig betytt mer för distriktet än när vi står under press och prövning. Vi i distriktsstyrelsen hoppas ni känner en uppskattning för det ni gör även om vi för närvarande inte fullt räcker till för allt det vi vill. Vi hoppas också att ni känner ett fortsatt förtroende både för oss och för varandra.