Följande information riktar sig till scoutkårer i Göteborgs Stad.

Scoutkårer i Göteborgs Stad (kommun) omfattas av möjligheten att ansöka om lägerbidrag från Göteborgs scoutdistrikt. Bidraget tilldelas Göteborgs scoutdistrikt för fördelning till kårer för just lägerverksamhet samt en mindre del till lägeranläggningen Kragenäs.

Uppdatering för 2020-års nätter och redovisning

Vi står i dagsläget i en ny situation då antalet redovisade lägernätter hitintills för 2020 är väsentligt lägre än tidigare år, troligtvis på grund av pandemin. Vi vill i ett första skede därför påminna alla kårer att skicka in ansökningar för lägerbidrag för lägerverksamhet under 2020. Har ni missat att ansöka är det således inte för sent men skicka in er ansökan snarast möjligt, dock senast den 31 mars 2021.

Som ett ytterligare led i att få med ”alla ” lägernätter har distriktsstyrelsen beslutat att även godkänna lägerbidragsansökningar som enbart omfattar en (1) natts övernattning för 2020. Ansökansblanketten är densamma som för övriga lägerbidragsansökningar, ni finner den längst ner på denna sida. Senast den 31 mars 2021 behöver ansökan ha inkommit.

Regler för lägerbidrag för 2020-års nätter

Uppdaterat 24 feb 2021

För lägerbidragsansökningar för år 2020 gäller följande för att få söka och få del av Göteborgs kommuns lägerbidrag:

  • Scoutkåren är registrerade och verksamma i Göteborgs kommun.
  • Komplett ifylld ansökan (se nedan), observera att ansökan ska vara underskriven.
  • En ansökan skall avse alla deltagare vid samma tillfälle och från samma kår.
  • En ansökan skall innehålla ett kortfattat program för hela aktiviteten. Programmet ska bifogas ansökan.
  • För att kunna få bidrag krävs minst 5 deltagare som deltar i minst en (1) natt.
  • Maximalt utbetalas bidraget för 14 nätter.
  • Bidrag kan erhållas för aktiva medlemmar i sökande kår mellan 7 och 25 år.
  • Deltagare 26 år och äldre som är aktiva medlemmar i scoutkåren kan erhålla bidrag så länge det är minst tre stycken 7 – 25 åringar per deltagare 26 år och äldre. För övriga deltagare 26 år och äldre ges inget bidrag.
  • Ansökan skall gälla en aktivitet genomförd under år 2020.
  • Senast 31 mars ska ansökan för 2020 års aktiviteter ha inkommit till Göteborgs scoutdistrikt.

Ansökningar för år 2020 mejlas med fördel till info@gbgscout.se. Om det inte är möjligt skickas de med post till Göteborgs scoutdistrikt, Carlbergsgatan 1, 412 66 Göteborg.

Angående utbetalningar för 2020-års nätter

Mot bakgrund av rådande läge har distriktsstyrelsen beslutat att i dagsläget avvakta med utbetalning av bidrag utöver 20 kr per godkänd lägernatt. Resterande del av bidraget, utöver 20 kr/natt, för vi en dialog med Idrotts- och föreningsförvaltningen kring hur vi kan hantera och vilken hänsyn som kommer att tas till orsaken till det minskade antalet lägernätter. Anledningen till detta är att vi vill säkra att vi kan betala ut ett lägerbidrag i motsvarande storlek som tidigare år framgent, i huvudsak under 2022. Vår målsättning är att i vart fall kunna betala ut ett bidrag som motsvarar tidigare års nivåer, ca 30-35 kr/natt för lägernätter under 2020, med förhoppningen att detta ska kunna bestå även under kommande år. Göteborgs scoutdistrikt förmedlar pengarna för lägerverksamhet från kommunen till er kårer och vår önskan är att vi fortsatt ska kunna betala ut ett bidrag till er som möjliggör lägerverksamhet.

Distriktsstyrelsen vill också informera er om att vi har påbörjat utbetalningar, dvs 20 kr/natt, av bidrag för ansökningar som inkommit under 2020. Vi ber om ursäkt för att dessa utbetalningar inte har gjorts tidigare. För er som inkommer med lägerbidragsansökningar retroaktivt kommer vi betala ut pengarna löpande men observera att sista dagen för ansökningar för lägerbidrag under 2020 är den 31 mars 2021.

Angående regler för 2021-års nätter

Gällande lägerbidrag för 2021 pågår ett arbete med att se över riktlinjer för hur dessa ska hanteras och vilka regler som bör gälla för ansökan. Vi återkommer i denna fråga.

Vid frågor om ovanstående, vänligen kontakta distriktsstyrelsen på distriktstyrelsen@gbgscout.se.
Länk till ifyllbar lägerbidragsblankett: Lägerbidrag-sid_2_2020_ifyllbart