Enligt distriktets policy om beredskapsplan ska distriktsstyrelsen utse en beredskapsgrupp som ska kunna kontaktas av arrangemangsteam och arbetsgrupper i det fall en kris har uppstått och det behövs hjälp med hanteringen. Enligt beslut 20210704 ersätts beredskapsgruppen av en krisledning som skall arbeta enligt en krisplan.
För 2021 och tillsvidare är följande personer medlemmar krisledningen, som nås på krisledning@gbgscout.se:

Krisledning