Bilaga 3 – Valberedningens förslag höstdistriktsstämma 2022 v1