Bilaga 4 – Valberedningens förslag för höststämman 2021 (1+2+3)