Bilaga 4 – Valberedningens förslag för höststämman 2021 v2